Voorwaarden en Disclaimer

Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van VLNN en BOG Auctions van toepassing. Deze worden hieronder toegelicht.

Klikt u hier voor de Algemene Gebruikers Voorwaarden van BOG Auctions.

VLNN hanteert als algemene voorwaarden de Regeling van Rentmeesters. Klik hier voor de Regeling van Rentmeesters.

Per online vastgoed verkoop gelden (Bijzondere) Verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden op de pagina van het betreffende aangeboden vastgoed.

 


Disclaimer

Het bepaalde in deze Disclaimer is van toepassing op deze internetsite. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten van VLNN en BOG Auctions en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel VLNN en BOG Auctions trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken VLNN en BOG Auctions expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. VLNN en BOG Auctions beheren en onderhouden deze internetsite vanuit Nederland en staan er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. VLNN en BOG Auctions garanderen niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
VLNN en BOG Auctions, of de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VLNN en BOG Auctions of van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
VLNN en BOG Auctions en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of VLNN en BOG Auctions op de mogelijkheid van deze schade gewezen zijn, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan VLNN en BOG Auctions of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.