Crezeepolder te Ridderkerk / Hendrik-Ido-Ambacht

Let op!

16 april 2018: Nota van Inlichtingen is toegevoegd aan de stukken.

24 april 2018: Aangepaste Nota van Inlichtingen  en kaartmateriaal ontwerp Natuurbeheerplan toegevoegd aan de stukken inzake het gewijzigde Natuurbeheerplan 2019.

In de gemeenten Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht ligt het natuurgebied Crezeepolder, met een oppervlakte van in totaal circa 52 hectare. Het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied wordt momenteel door/namens de overheid beheerd ten behoeve van de instandhouding en ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuurdoelen, maar ziet het zelf in eigendom en beheer hebben van NNN-gronden niet als kerntaak. De provincie is dan ook voornemens de betreffende gronden te verkopen door middel van een openbare inschrijving. Via deze inschrijving kunnen gegadigden een bieding doen op de gronden.

Bij de ontwikkeling van de Crezeepolder zijn ook de omliggende dijkpercelen van het Waterschap Hollandse Delta en het Rijk meegenomen bij de inrichting; deze vallen deels binnen het natuurgebied. De dijkpercelen blijven in eigendom bij het waterschap en het Rijk. Wel zijn beiden bereid om vanwege de samenhang in het beheer nadere beheerafspraken te maken met de nieuwe natuureigenaar.

Prijs en kwaliteit
Bij deze inschrijving telt de kwaliteit het zwaarst. Naast uw bieding in euro’s dient u ook een beheerplan te uploaden dat is gericht op het ontwikkelen en beheren van het gebied. De prijsbieding en het beheerplan worden door de provincie gewogen. U vindt in de verkoopbrochure een nadere uitleg over het verkoopproces.

Iedereen die daartoe gekwalificeerd is, een bieding kan doen. Gekwalificeerd wil zeggen dat de inschrijver gecertificeerd natuurbeheerder is, binnen een termijn van een jaar na aktepassering gecertificeerd is of het beheer laat uitvoeren door een gecertificeerde partij. Meer informatie over certificering Natuur en Landschap vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl.

Tijdsplanning:

  • 23 maart 2018: Opening inschrijving
  • 13 april 2018 om 23.59 uur: Uiterste datum stellen van vragen
  • 27 april 2018: Nota van Inlichtingen online
  • 25 mei 2018 om 14.00 uur: Sluiting indienen inschrijving
  • 8 juni 2018: Beoordeling
  • 22 juni 2018: Voorlopig gunningsbesluit
  • 6 juli 2018: Ondertekening koopovereenkomst
  • 3 augustus 2018: Notariële levering

 

Voor deze verkoop dient u het biedingsformulier te ondertekenen en akkoord te gaan met  en de algemene voorwaarden van Troostwijk. Mocht het biedingsformulier afwijken of conflicteren met de algemene voorwaarden, dan is het biedingsformulier leidend.

Op de kaart

De percelen

Kadastrale gemeenteKadastrale sectieKadastraal nummerMeer info
Oppervlakte . ha
Soort perceel bouwland
Straatnaam
Plaatsnaam
Totale oppervlakte: 52.00.00 ha

Detailinformatie Kavel

Op de onderstaande interactieve kaart wordt detailinformatie getoond van de aangeboden kavel(s). Door te klikken op de gegevens links van de kaart verschijnt de betreffende informatie in beeld. Door vervolgens te klikken op de percelen in de kaart komt meer gedetailleerde informatie in beeld.